อสมท ย้ำบทบาท “สื่อดี สังคมดี”  บันไดสู่ความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี ช่อง 9 ธุรกิจและการพัฒนา สัมนาและกิจกรรม

เมื่อ “ธุรกิจสื่อ”  มีบทบาทสำคัญในการดูแลสังคม พร้อมๆกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมโยงบทบาทของสื่อมวลชนเข้ากับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง “ESG” แล้ว จะพบว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง “ESG”  ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทรนด์ แต่เป็นการการดำเนินธุรกิจที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อสังคม  และดีต่อทั้งธุรกิจขององค์กร  
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่การเป็นองค์กรคุณภาพในธุรกิจสื่อที่สร้างสรรค์สังคมไทยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมควบคู่กับการดำเนินกิจการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะใช้ศักยภาพขององค์กร  ในฐานะ “สื่อมวลชน” ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “MCOT CARES – สื่อดี สังคมดี”  เพราะเราเชื่อว่าสื่อที่ดีจะมีส่วนร่วมสร้างสังคม  ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

.
บมจ.อสมท กำหนดเป้าหมายและทิศทางของการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยประกาศ “นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้ความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกระดับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) รวมถึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนด้วยความสามารถหลักขององค์กร

.
นายผาติยุทธ  ใจสว่าง  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อสมท มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กร คุณภาพในธุรกิจสื่อมืออาชีพ และมีเจตนารมณ์ ที่จะใช้ศักยภาพขององค์กร ในฐานะสื่อสารมวลชนขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้วิเคราะห์ความคาดหวังของสังคมเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหารายการ รวมถึงทิศทางดำเนินธุรกิจ ตามแนวคิด  “MCOT CARES – สื่อดี สังคมดี” เมื่อปลายปี 2565 ได้ประกาศเจตนารมณ์ ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจสู่ “ความยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยมุ่งเน้นการคำนึงถึงความรับผิดชอบในด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือที่เรียกว่า ESG พร้อมๆกับวางแผนขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่จะดำเนินควบคู่ไปกับแผนกลยุทธ์หลักขององค์กรเพื่อสร้าง  “ความมั่นคง”  และ “ความยั่งยืน” ให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจกับ อสมท ให้เกิดคุณค่าร่วมกัน ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานตามห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ผ่านสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อส่งมอบ “คุณค่าร่วม” ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม”

            ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าที่จะแบ่งปันในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน  และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงกำหนดวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนที่จะ “สร้างระบบนิเวศน์สื่อที่ดี เพื่อส่งเสริมสังคมอุดมปัญญา” เชื่อมโยง ESG in Action เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนใน 3 ด้านหลัก คือ
        .    

            1. การจัดการความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม (E – Environment & Climate Mitigation) มุ่งลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ ด้วยการวางรากฐานการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดการภายในองค์กร รวมถึงการลดผลกระทบและขยะที่เกิดจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกภาคส่วน อาทิ  โครงการ MCOT Cares : ฃ.ขวด ขอเทิร์น แยกขวดพลาสติก เข้าสู่ระบบรีไซเคิล  โครงการ MCOT Cares : Paper-Cycle แยก แลก ใหม่ รวบรวมกระดาษเก่าและกระดาษเหลือใช้ในสำนักงานส่งมอบไปรีไซเคิล และ  การจัดอีเวนท์อย่างเป็นมิตรกับโลก ลดปริมาณคาร์บอนฟุตปรินท์จากการจัดกิจกรรมเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยผ้าใบไวนิลงาน Nine Entertain Awards 2023  นำมาผลิตเป็นกระเป๋าแบบไม่ซ้ำใคร ด้วยฝีมือของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นนทบุรี เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสังคม พร้อมทั้งวางแนวทางเพื่อพัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม โดย
•  ศึกษารูปแบบการลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่ตอบสนองเทรนด์ผู้บริโภค ที่หันมาสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
•  ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเตรียมระบบจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อวางแนวปฎิบัติในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ
           2. การจัดการความยั่งยืนในด้านสังคม (S – Social Impact Contribution) ได้รับการยอมรับในฐานะต้นแบบของสื่อปลอดภัยและสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยการ
•  พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเนื้อหาที่สร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม รวมทั้งเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความตระหนักรู้ประเด็นความยั่งยืน ผ่านสื่อในเครือ อสมท
•  การจัดกิจกรรมโดยใช้ความสามารถหลักของ อสมท ในฐานะสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเท่าเทียมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ในด้านการเข้าถึงและรู้เท่าทันสื่อ  เช่น ภารกิจด้านการสร้างความตระหนักรู้เท่าทัน ข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ และภัยไซเบอร์ ของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ที่ดำเนินการผ่านเนื้อหากว่า 3,000 ชิ้น รวมถึงอีกหลากหลายหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อการศึกษา
            3. การจัดการความยั่งยืนในมิติด้านการกำกับดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล  (G – Good Governance for sustainable Growth) เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
•  พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
•  พัฒนาโครงสร้างและแผนงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ตอบโจทย์การประเมินจากหน่วยงานกำกับดูแลโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศตามเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอทุกปี
            บมจ. อสมท พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในไปสู่ความยั่งยืน โดยยังมีแผนการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอีกหลากหลายโครงการ เพื่อยกระดับการดำเนินงาน ESG in Action สานต่อบทบาท “สื่อดี สังคมดี” สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Tagged