จบภารกิจประมูล 5G เสนอสภาฯ ดันร่างแก้ไขพรบ.กสทช. เฟ้นหาบอร์ดใหม่

กสทช.

 

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับหลักการ ร่างแก้ไขพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กสทช.ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียง 339 เสียง ต่อ 11 และงดออกเสียง 9 เสียง จากจำนวนสส.เข้าร่วมประชุม 359 คน โดยสรุปให้ตั้งคณะกรรมาธิการในการแก้ไขร่างพรบ.ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 49 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะพิจารรารายละเอียดของกฏหมาย 45 วัน และสามารถขอขยายเวลาได้ โดยในระหว่างนี้จนถึงสิ้นเดือนมี.ค.2563 หากสส.คนใด ต้องการเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมาย สามารถเสนอได้ภายใน 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมาธิการ นำไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อคณะกรรมาธิการแก้ไขเสร็จแล้ว ให้นำเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 เพื่อลงคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อไป หลังจากนั้น จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ต่อไป ซึ่งการพิจารณาของส.ว.นั้น ก็ต้องพิจารณาตามลำดับขั้นตอนของ ส.ส.เช่นเดียวกัน ราว 45-60 วัน   ดังนั้นคาดว่าการพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ.กสทช.จะใช้เวลา 4-5 เดือน เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ก็สามารถประกาศสรรหากรรมการ กสทช.ชุดใหม่

 

สำหรับร่างพรบ.ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการ คัดเลือกบอร์ดกสทช.ชุดใหม่ เนื่องจากบอร์ดชุดปัจจุบันได้เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ตามกฎหมายมีวาระตามกฏหมาย 6 ปี เคยมีการสรรหาบอร์ดใหม่ แต่เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561มีคำสั่งคสช. ที่ 7/2561 ให้ระงับกระบวนการสรรหา และให้บอร์ดกสทช.ดำรงตำแหน่งต่อไป จนกว่าคสช.จะมีคำสั่งอย่างอื่น และวันที่ 13 มิ.ย.2562 มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 7/2562 เป็นครั้งที่ 2 ที่คสช.มีคำสั่งให้บอร์ดกสทช.ชุดปัจจุบันดำรงตำแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการแก้ไขพรบ.กสทช.เสร็จเรียบร้อย ทำให้บอร์ดชุดนี้ดำรงตำแหน่งยาวนานกว่า 8 ปีมาแล้ว

รายชื่อบอร์ดกสทช.ชุดปัจจุบัน เหลืออยู่ 6 คน ประกอบไปด้วย พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร, พ.อ.นที ศุกลรัตน์ พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ ร.ศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ผ.ช.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ที่ขอลาป่วย 3 เดือน ทำให้เหลือบอร์ดกสทช.ที่ปฏิบัติงานอยู่เพียง 5 คน

สาระสำคัญของร่างแก้ไขพรบ.กสทช.ฉบับนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมสภาว่า เนื่องจากพรบ.ฉบับเดิมมีปัญหาในขั้นตอนกระบวนการคัดเลือก บอร์ดกสทช.จนทำให้ไม่สามารถสรรหาผู้มาเป็นบอร์ดกสทช.ได้ จึงต้องเสนอร่างพรบ.ฉบับใหม่นี้เข้ามาพิจารณา โดยหากพรบ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ให้บอร์ดกสทช.ชุดปัจจุบันดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะมีบอร์ดกสทช.ชุดใหม่ ที่จัดตั้งขึ้นตามพรบ.ฉบับใหม่นี้

รายละเอียดของร่างพรบ.ฉบับนี้ระบุไว้ว่า บอร์ดกสทช.จะมีทั้งหมด 7 คนประกอบไปด้วย ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์  ด้านกิจการโทรคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.

สำหรับรายละเอียดของการแก้ไขคุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัครบอร์ด กสทช.จะต้องมีลักษณะเฉพาะดังนี้

1.รับราชการหรือเคยรับราชการตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีผู้พิพากษา รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น  ตุลาการพระธรรมนูญรองหัวหน้าศาลทหารกลาง  หรือรองอธิบดีอัยการ

2.เคยหรือเป็นข้าราชการพลเรือนหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้น หรือรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเทียบเท่า หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ

3.เป็นหรือเคยเป็นนายทหาร หรือนายตำรวจที่มียศตั้งแต่พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตำรวจตรีขึ้นไป

4.ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป

5.เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รองกรรมการผู้จัดการในบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

6.มีประสบการณ์ด้านการบริการกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี

7.มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช. ตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 20 ปี

นอกจากนี้ มีการปรับปรุงอำนาจของคณะกรรมการสรรหา  ในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาได้ด้วย

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมากสทช.เพิ่งจะประกาศความสำเร็จจากการประมูลคลื่นย่าน 5G โดยได้วงเงินจากการประมูลทั้งหมด 100,521 ล้านบาท และหลังจากนั้นในวันที่ 17 ก.พ.2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.ก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีผลในวันที่ 18 พ.ค.2563 ก่อนกำหนดการเกษียณราชการในเดือนก.ย. ปีนี้

ทั้งนี้นายฐากร เป็นหนึ่งในตัวเต็งผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะมาสมัครเป็นบอร์ด กสทช.หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่ด้วย เนื่องจากผู้มาเป็นบอร์ด กสทช.ต้องมีอายุตั้งแต่ 40 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และบอร์ดมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี

Tagged