ไทยพีบีเอสขอเป็น TV Classroom ทีวีเรียนสนุกให้กับเด็ก ๆ ช่วงระหว่างรอเปิดภาคเรียน
พบกับ… * ช่วง วันใหม่ Thai PBS KIDS เวลา 06.30-07.30 น. เรียนรู้จากการเล่น สังเกต จำ เตรียมทักษะปรับตัวเองให้อยู่รอด สำหรับน้องๆ ปฐมวัย ช่วง สนุกเรียน เวลา 16.30-17.25 น. บูรณาการ * การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เชื่อมโยงเข้าสาระรายวิชาประถมศึกษา ติดตามชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เริ่ม 4 พ.ค.นี้ ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3

“4 พ.ค.นี้ ไทยพีบีเอสรื้อผังช่วง “เด็ก” เพิ่มเนื้อหารองรับเปิดเทอม”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยพีบีเอส ปรับผังกลุ่มรายการเด็กวันจันทร์ – ศุกร์ ชุดใหญ่ เพื่อรองรับการขยายเวลาเปิดเทอมของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ เน้นบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเชื่อมโยงเข้ากับสาระวิชา โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา หวังให้เด็กเกิดการเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางรุนแรงในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายต่อการจัดกระบวนการศึกษา แม้โรงเรียนจะเลื่อนเปิดเทอมไปอีกอย่างน้อย 2 เดือนนับจากนี้ แต่มีแนวโน้มว่าอาจจะเปิดไม่เต็มรูปแบบ มีความเป็นไปได้ที่เด็กจะไปโรงเรียนสลับกับเรียนจากที่บ้าน หรือแม้แต่การสลับชั้นเรียน และอาจมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่เสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนระบบใหม่อย่างการเรียนออนไลน์ได้ ไทยพีบีเอสจึงมุ่งหวังแสดงบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนให้กับเด็ก สอดรับกับพันธกิจการเป็นโรงเรียนของสังคมได้เป็นอย่างดี จึงมีการปรับผังในช่วงเวลาของรายการเด็ก โดยเพิ่มเนื้อหาเตรียมความพร้อมก่อนนักเรียนเปิดเทอมไม่น้อยกว่า 10 รายการ

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า

“ไทยพีบีเอสจะเป็น TV Classroom ทีวีเรียนสนุกให้กับเด็ก ๆ ช่วงระหว่างรอเปิดภาคเรียน ซึ่งไทยพีบีเอสมีจุดแข็งในเรื่องของการทำรายการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีเครือข่ายความร่วมมือ และมีองค์ความรู้มากมาย เมื่อมีความพร้อมทุกด้าน จึงใช้หน้าจอไทยพีบีเอสช่องหมายเลข 3 วันจันทร์ – ศุกร์ ใน 2 ช่วงเวลาของ Thai PBS Kids เพิ่มเนื้อหาความเข้มข้นให้เด็กเรียนรู้กับกิจกรรมที่ออกแบบเชื่อมโยงกับสาระวิชาต่าง ๆ ที่เด็กเรียนในโรงเรียน โดยช่วงเช้า “วันใหม่ Thai PBS KIDS” ตั้งแต่เวลา 06.30 – 07.30 น. ปรับเนื้อหาเตรียมพร้อมให้กับเด็กปฐมวัย 3-6 ขวบ เสริมสร้างพัฒนาการ เตรียมพร้อมทักษะปรับตัวเองให้อยู่รอด เป็นการเรียนรู้จากการเล่น สังเกต จำ เช่น ปรับทักษะในการเรียนรู้ตนเองในเรื่องสุขภาวะ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แม้แต่เรื่องโภชนาการและการปลูกผักกินเองตามวิถีที่ทำได้

ส่วนช่วงเย็น “สนุกเรียน” ตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.25 น. บูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เกือบ 1 ชั่วโมงเต็ม ไทยพีบีเอสใส่เนื้อหาการเรียนรู้สำหรับเด็กประถมศึกษา ช่วงแรกเป็นเนื้อหาของสาระวิชาที่เด็กประถมศึกษาต้องเรียนรู้ เช่น วิชาสังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งนำเสนอในรูปแบบสนุกสนานวาไรตี้เชิงวิชาการ ช่วงที่ 2 เป็นช่วงสำคัญที่ไทยพีบีเอสจับมือกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการออกแบบรายการร่วมกัน ภายใต้โจทย์ที่ไม่ใช้วิชาเป็นตัวตั้ง แต่จะเน้นทักษะเด็กให้มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำรูปแบบรายการต่าง ๆ มาปรับใช้กับลูกหลานได้ เพราะในอนาคตโรงเรียนอาจไม่ใช่แค่หน่วยเดียวที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ ผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กจากที่บ้านได้”

ด้านความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการร่วมปรับเนื้อหาผังรายการเด็กของไทยพีบีเอสนั้น รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า

“เริ่มจากที่ไทยพีบีเอสและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการหารือร่วมกันว่าในช่วงที่นักเรียนทั่วประเทศเลื่อนการเปิดเทอมออกไป ทุกคนต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน จะทำอย่างไรให้นักเรียนเหล่านี้มีโอกาสเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยพีบีเอสเสนอทำรายการลักษณะเป็น TV Classroom จึงเกิดความร่วมมือ 3 ด้าน คือ ร่วมออกแบบกระบวนการกิจกรรมในช่วง “สนุกเรียน”, ร่วมกำหนดบริบทของเด็ก เช่น เด็กในเมือง เด็กชนบท ให้มีความหลากหลายพื้นที่ และ ส่งคุณครูมาร่วมถอดบทเรียนจากกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้และเนื้อหาสาระหลากหลายวิชา ทั้งนี้ ในการออกแบบกิจกรรมนั้น ต้องอยู่บนฐานของการสร้างประสบการณ์จริง การลงมือทำจริง และค่อย ๆ เชื่อมโยงในสิ่งที่เด็กทำ คลี่คลายโจทย์ให้เห็นว่าถ้าทำกิจกรรมแบบนี้ ต้องอาศัยองค์ความรู้อะไร และเกิดประสบการณ์อะไร และประสบการณ์เหล่านั้นจะสามารถเชื่อมโยงกับการเรียนอย่างที่เป็นจริงได้อย่างไร เช่น ลองฝึกทำอาหารซึ่งเป็นประโยชน์ในการดูแลครอบครัว การทำอาหารสามารถไปเชื่อมโยงกับเรื่องโภชนาการ เรื่องสัดส่วนของเครื่องปรุงทั้งหลายก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์ได้”


ไทยพีบีเอสขอเป็น TV Classroom ทีวีเรียนสนุกให้กับเด็ก ๆ ช่วงระหว่างรอเปิดภาคเรียน
พบกับ

  • ช่วง วันใหม่ Thai PBS KIDS เวลา 06.30-07.30 . เรียนรู้จากการเล่น สังเกต จำ เตรียมทักษะปรับตัวเองให้อยู่รอด สำหรับน้องๆ ปฐมวัย ช่วง สนุกเรียน เวลา 16.30-17.25 . บูรณาการ
  • การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เชื่อมโยงเข้าสาระรายวิชาประถมศึกษา ติดตามชมทุกวันจันทร์ศุกร์ เริ่ม 4 ..นี้ ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3
Tagged