ปรับวิธีคิด ใช้ชีวิตรับมือโควิด-19 “บ้าน-พลัง-ใจ” รายการใหม่ช่อง ThaiPBS

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการใหม่ “บ้าน-พลัง-ใจ” ไทยพีบีเอสร่วมกับกรมสุขภาพจิตและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ออกแบบเนื้อหาเชื่อมความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่า มีความสุขปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวและสังคม เสริมสร้างจิตปัญญา เน้นความสุขทางใจ ในภาวะที่โลกต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตของคนไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย
รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า ช่องไทยพีบีเอสได้ร่วมมือกับ กรมสุขภาพจิต และ สสส. ที่มีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต ในการผลิตรายการ บ้าน-พลัง-ใจ ผลักดันให้เกิดวิธีคิดใหม่ ปรับ New Normal ของการใช้ชีวิตในสังคม ให้มุ่งสู่การอยู่ร่วมกันแบบสมานฉันท์ เอาใจใส่ ประคับประคองทางสังคม (Social Cohesion) รวมถึงการปรับวิถีชีวิตที่มีการใคร่ครวญและเอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและมิติด้านจิตปัญญาอย่างยิ่ง”
ทั้งนี้ นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กล่าวว่า
“รายการบ้าน-พลัง-ใจ รูปแบบรายการจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านครอบครัวที่เป็นตัวแทนของคนหลากหลายอาชีพทั่วประเทศ โดยร่วมกันเรียนรู้ปัญหา เรียนรู้จากกระบวนการตัดสินใจ การอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะเติบโตด้วยทัศนคติที่จะกลายเป็นต้นทุนชีวิตของคนในสังคม ดำเนินรายการโดย “นที เอกวิจิตร” (อุ๋ย Buddha Bless) ร่วมด้วยนักจิตวิทยาที่จะช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาของครอบครัวที่เข้ามาทดสอบความอดทน ช่วยเสนอทางเลือก ทางออกให้ครอบครัว เราเชื่อว่าหลังภาวะโรคระบาด COVID-19 หมดไปนั้น สังคมไทยจะเปลี่ยนไป เราจึงคาดหวังว่าในระยะยาวรายการนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้สังคมได้เรียนรู้ ปรับจิตใจตนเอง เตรียมตัวทั้งทางกายภาพ และมิติด้านจิตใจ ให้มีความแข็งแกร่งต่อการเผชิญชีวิต ก้าวข้ามความกลัวหากเกิดวิกฤตขึ้นอีกในสังคม เพราะเราต่างก็ผ่านวันยากลำบากมาด้วยกัน”
ติดตามชมรายการ “บ้าน-พลัง-ใจ” ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 21.10 – 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563

Tagged