TOP10 ทีวีดิจิทัล แยกกลุ่ม เดือน มิ.ย.65

เรตติ้งประจำเดือน แยกตามกลุ่มอายุ และพื้นที่ของผู้ชม

ข้อมูลผู้ชมทีวีดิจิทัลเดือนมิ.ย.65

ข้อมูลผู้ชมทีวีดิจิทัลประจำเดือนมิ.ย.2565 แยกตามกลุ่มอายุ และพื้นที่ของผู้ชมใน 4 รูปแบบ แบ่งเป็น

1 . TOP10 ช่องทีวีดิจิทัล เจาะกลุ่มผู้ชมผู้ใหญ่ อายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 36.8 ล้านคน แยกพื้นที่กรุงเทพ URBAN และ RURAL

2. TOP10 ช่องทีวีดิจิทัล เจาะกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น วัยทำงาน อายุ 15-34 ปี จำนวน 17.9 ล้านคน แยกพื้นที่กรุงเทพ URBAN และ RURAL

3. TOP10 ช่องทีวีดิจิทัลเจาะกลุ่มผู้ชมกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 4-14 ปี จำนวน 8.4 ล้านคน แยกพื้นที่กรุงเทพ URBAN และ RURAL

4. TOP 10 ช่องทีวีดิจิทัลอายุ 4 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 63.1 ล้านคน แยกเป็น TOP10 เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศกลุ่มอายุ 4-14 ปี กลุ่ม 15-34 ปี และกลุ่ม 35 ปีขึ้นไป

ที่มา: นีลเส็น

 

Tagged