Tag: จอดำวอยซ์ทีวี15วัน

กสทช.สั่งพักใบอนุญาต Voice TV หยุดออกอากาศ 15 วัน

กสทช.สั่งพักใบอนุญาต Voice TV หยุดออกอากาศ 15 วัน

ข่าวเด่น
มติบอร์ดกสทช.เมื่อวันที่ 12 ก.พ. สรุปให้พักใบอนุญาตวอยซ์ทีวี (Voice TV) เป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกสทช. ด้วยเหตุผลว่า มีการนำเสนอรายการข่าวหลายรายการมีลักษณะส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร จึงห้ามมิให้ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 97/2557 เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคสช.และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ นอกจากนี้ยังขัดต่อ ม.37 ของพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุ และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที่ระบุว่า มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซ
error: Content is protected !!