กสทช.สั่งพักใบอนุญาต Voice TV หยุดออกอากาศ 15 วัน

รายการข่าว

มติบอร์ดกสทช.เมื่อวันที่ 12 ก.พ. สรุปให้พักใบอนุญาตวอยซ์ทีวี (Voice TV) เป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกสทช. ด้วยเหตุผลว่า มีการนำเสนอรายการข่าวหลายรายการมีลักษณะส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร จึงห้ามมิให้ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 97/2557 เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคสช.และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

นอกจากนี้ยังขัดต่อ ม.37 ของพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุ และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที่ระบุว่า

มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจสั่งด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทันที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้

 

สำหรับ Voice TV เป็นทีวีดิจิทัลในกลุ่มช่องข่าว ที่มีพัฒนาการความนิยม เรตติ้งเติบโตสูงสุดช่องหนึ่งในช่วงรอบปีที่ผ่านมา จากข้อมูลเรตติ้งของนีลเส็นพบว่า

วอยซ์ทีวี ก้าวกระโดดจากอันดับ 25 อันดับสุดท้ายของตาราง ในเดือนม.ค. 2561 ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยเพียง 0.019 ค่อยๆขยับขึ้นทีละนิดในช่วงครึ่งปีแรก จนเข้าสู่ช่วงที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหญ่ของประเทศในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2561 เรตติ้งเฉลี่ยช่องวอยซ์ทีวีก็ถีบตัวแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเข้ามาอยู่ในอันดับ 20 ในเดือนส.ค. ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 0.032 และจบสิ้นปีเดือนธ.ค.2561 ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 0.057 อยู่ในอันดับ 18

เปิดมาเดือนม.ค.2562 วอยซ์ทีวี ขยับขึ้นมาได้อันดับสูงสุดถึงอันดับ 16 ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 0.064 ด้วยกระแสการเมืองที่กำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงก่อนการเลือกตั้งใหญ่ของประเทศในปีนี้

สำหรับรายการที่เป็นรายการเด่นของวอยซ์ทีวีนั้น มี 3 รายการหลัก คือ Tonight Thailand , The Daily Dose และ Wake Up News ซึ่งทั้ง 3 รายการล้วนเป็นรายการข่าว ที่เน้นเรื่องข่าวการเมืองทั้งหมด

ข้อมูลรายการที่ทำเรตติ้งสูงสุดของวอยซ์ทีวี ตลอดปี 2561 จนถึงเดือนม.ค. 2562 พบว่า รายการ “Tonight Thailand” มีเรตติ้งเฉลี่ยรายการสูงสุดของช่อง ด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 0.218 ตามมาด้วยรายการ “The Daily Dose โลกการเมือง” มีเรตติ้งเฉลี่ย 0.169 และรายการ “Wake Up News” มีเรตติ้งเฉลี่ย 0.158

 

Tagged