TOP10 ทีวีดิจิทัล แยกกลุ่ม เดือน ส.ค.64 

เรตติ้งประจำเดือน

ข้อมูลผู้ชมทีวีดิจิทัลเดือนส.ค.64

ข้อมูลผู้ชมทีวีดิจิทัลประจำเดือนส.ค.2564 แยกตามกลุ่มอายุ และพื้นที่ของผู้ชมใน 4 รูปแบบ แบ่งเป็น

  1. TOP10 ช่องทีวีดิจิทัล เจาะกลุ่มผู้ชมผู้ใหญ่ อายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 37.2 ล้านคน  แยกพื้นที่กรุงเทพ URBAN และ RURAL 

2.TOP10 ช่องทีวีดิจิทัล เจาะกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น วัยทำงาน อายุ 15-34 ปี จำนวน 18.5 ล้านคน แยกพื้นที่กรุงเทพ  URBAN และ  RURAL 

 

3.TOP10 ช่องทีวีดิจิทัลเจาะกลุ่มผู้ชมกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 4-14 ปี จำนวน 8.7 ล้านคน แยกพื้นที่กรุงเทพURBAN และ RURAL

4.TOP10 ช่องทีวีดิจิทัลอายุ 4 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 64.5 ล้านคน  แยกเป็น TOP10 เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศกลุ่มอายุ 4-14 ปี  กลุ่ม 15-34 ปี และกลุ่ม 35 ปีขึ้นไป

ที่มา: นีลเส็น

Tagged