สรุปรายชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่ง 7 บอร์ด กสทช.ชุดใหม่ แห่สมัคร 78 คน

What's new กสทช. รวมเรื่องเด่น เกาะติดจอ

หลังจากที่ล้มการสรรหากรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ บอร์ด กสทช.ชุดใหม่ ไปเมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมา และเริ่มเข้าสู่กระบวนการสรรหาบอร์ด กสทช.ชุดใหม่อีกครั้ง ภายใต้พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ หรือพรบ.กสทช.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2564 ล่าสุดการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาเป็นบอร์ด กสทช.ชุดใหม่เสร็จสิ้นแล้ว (16-22 มิ.ย.64)  มีผู้แห่เข้ามาสมัครจำนวน  78 คน ลดลงจากคราวก่อนหน้ามีผู้สมัครทั้งหมด 80 คน

 

รวมรายชื่อผู้สมัครบอร์ดกสทช.ชุดใหม่  ปี 2564

 

ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 12 คน

1พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ*

2.นายณภัทร วินิจิฉัยกุล ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง

3.นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ อดีตผู้บริหารวิทยุกระจายเสียง*

4 .รศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สวรรค์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

5.พล.อ.กิตติ เกตุศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย

6.รศ.ดร.เทพรัตน์ พิมลเสถียร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7. พล.ร.อ.พงศกร กุวานนท์ ประธานกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ

8.พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.

9.นางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

10.พ.อ. ดร.อนุรัตน์ อินกัน  นักวิชาการอิสระ

11. พล.อ.สุรใจ จิตต์แจ้ง  อดีตหัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม กองทัพบก

12 .นายประเสริฐ อภิปุญญา  อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.

 

ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน 11 คน

1.นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  (สสร.2550)

 2.พลตรีวิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

3.นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัคอดีตบรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น

4. ดร.จินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ*

5.ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์สาขานิเทศศาสตร์ ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*

 6.นายพัชระ สารพิมพา สื่อมวลชนอิสระ

7. นายสรพงศ์ เอื้อชูชัย วิทยากรอิสระ

8.พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

9 . นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า อดีตผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

10. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช.

11.พล.ต.สุรศักดิ์ ศุขะ  อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

 

ด้านโทรคมนาคม จำนวน 13 คน

1. พ.อ.ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม กสทช.

2. พล.อ.ต.ทรงพล พรหมวารองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

3 . พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน ์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

4.ดร.อานนท์ ทับที่ยง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)*

5.รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร*

6. ผศ.ดร. พสุ แก้วปลั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด

8.รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อดีตอธิการสถาบันวิทยากรอวกาศและภูมิสารสนเทศ*

9. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด*

1 0 . นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

11.นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย อดีตผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค

12.นายวันชัย ผโลทัยถเกิง  กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

13.ศ. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร อดีตคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านกฎหมาย จำนวน 12 คน

1. รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน อดีตบอร์ดคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2.นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2

3. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ

4.พล.ต.สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ข้าราขการบำนาญ กองทัพบก

5.พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ

6.นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ ผู้พิพากษาศาลอุทรณ์คดีชำนัญพิเศษ

7.ว่าที่พ.ต.ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานยุติธรรม ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

8. นายจิตนรา นวรัตน์  อดีตผู้ตรวจอัยการ *

9.พล.ท.ดร.พิเชษฐ คงศรี อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกลาโหม

10.นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์  ที่ปรึกษาด้านกฏหมายทรงคุณวุฒิ

11.ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 3 สำนักงานอัยการสูงสุด

12.ร.ท.ดร.ธนกฤฎ์ เอกโยคะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 6 คน

1.ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. *

2. รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4.ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ *

5.นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

6.นางทรงพร โกมลสุรเดช อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 11คน

1. ดร.วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช.

2.ดร.พันศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กสทช.

3. พล.ท.ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

4. พล.ต.ท.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ*

5.ผศ.ดร.ปาริชาติ หทัยทิพยมงคล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6.พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7. นายอุดม อึ้งสุวรรณพานิช รองอธิบดีอัยการภาค 8

8.ศ.คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ รองคณบดี  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9.นายถนอม อ่อนเกตุพล  ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์

10.นายประพันธ์ คูณมี  ที่ปรึกษากฎหมาย กกต.

11.พล.ต.ท.สุรพล ทวนทอง อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

 

ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน จำนวน 13 คน

 1.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.*

2. พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตรอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

3. พล.ท.พร ภิเศกอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

4.นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย  สำนักงานอัยการสูงสุด

5.พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

6.นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

7.นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

8.นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/ คณะกรรมการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช.

9.นางสาวอารีวรรณ จตุทอง อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

10.พล.อ.รศ.(คลินิก) นายแพทย์ สายัณห์ สวัสดิ์ศรี  อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

11.นายปรเมศวร์ กุมารบุญ กรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

12.พ.อ.สุรจิต สุนทรธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

13.ดร. ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ สภาองค์กรชุมชน

 

*สีแดง คือผู้สมัครที่เป็น 14 แคนดิเดต ในการสรรหาครั้งล่าสุด และถูกล้มไป

 

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา 7 คน จะใช้เวลาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบรรดาผู้สมัครในช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค. และมีกำหนดเปิดให้บรรดาผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ในช่วงปลายเดือนส.ค.-ต้นเดือนก.ย.นี้  คณะกรรมการสรรจะเลือกโดยวิธีการลงคะแนน ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนเสียง 2 ใน 3 จากคณะกรรมการสรรหา หากสาขาใดไม่ได้ จะต้องมีการลงคะแนนใหม่ และหากยังไม่ได้อีกต้องสรรหาใหม่ในสาขาที่ยังไม่ได้รายชื่อ โดยคณะกรรมการสรรจะต้องเลือกให้เหลือด้านละ 1 คนเท่านั้น เพื่อส่งรายชื่อให้วุฒิสภาภายในเดือนก.ย.ซึ่งวุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติอีกภายใน 60 วัน และคาดว่าวุฒิสภาจะโหวตในช่วงเปิดประชุมสภาอีกครั้งเดือนพ.ย.นี้

ผู้จะได้เป็นบอร์ด กสทช.ชุดใหม่ต้องได้รับการโหวตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนวุฒิสภาที่มีอยู่ หากสาขาไหนไม่ได้รับเลือกให้ไปสรรหาใหม่ โดยผู้ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจะเข้ารับการสรรหาใหม่ไม่ได้

บอร์ด กสทช.จะมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี แทนที่บอร์ดชุดปัจจุบันที่อยู่ในตำแหน่งมายาวนานตั้งแต่ปี 2554 กำลังจะครบ 10 ปีในช่วงปลายปีนี้

≠≠≠≠≠≠

Tagged