“ไปรษณีย์ไทย” คว้าองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นประจำปี 2563

CSR รวมเรื่องเด่น

กรุงเทพฯ 25 กันยายน 2563

นางสาวสุชาดา พุทธรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้ารับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ในฐานะที่เป็นต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคม การเคารพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการทำงาน

ไปรษณีย์ไทยคว้าองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นประจำปี 2563

สะท้อนวัฒนธรรมและมาตรฐานองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน

Tagged