ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนแม่บทฯฉบับที่ 2 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ broadcast.nbtc.go.th/planPH 

Tagged