9 ข้อควรรู้ จากแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2

กสทช.

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะบ่งบอกว่า ทิศทางของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ใช้บริการ อนาคตกิจการวิทยุและโทรทัศน์ไทยจะเป็นไปในทิศทางไหน คลิกอ่านบทสัมภาษณ์พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ฉบับเต็มได้ที่ http://apps.nbtc.go.th/file/BCPlan2.pdf

Tagged