เปิดรายชื่อผู้สมัครบอร์ด กสทช.ชุดใหม่ 7 สาขา รวม 80 คน

กสทช. เกาะติดจอ

จากการที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 7 ด้าน ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2563 นั้น มีผู้สมัครทั้งหมด 80 คน

ในจำนวน 80 คน ใน 7 สาขา ได้แก่ ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

โดยสาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุดได้แก่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีผู้สมัครทั้งหมด 21 คน อันดับ 2 เป็นด้านกฎหมาย มีผู้สมัคร 14 คน ด้านวิศวกรรม 12 คน ด้านกิจการโทรคมนาคม 11 คน ด้านกิจการโทรทัศน์ 8 คน ด้านกิจการกระจายเสียง และด้านเศรษฐศาสตร์จำนวนด้านละ 7 คน


ขั้นตอนการคัดเลือกบอร์ด กสทช. ชุดใหม่ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการสรรหาจะใช้เวลาสรรหา คัดเลือกเหลือด้านละ 2 คน เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียงด้านละ 7 คน ซึ่งคาดว่ากว่าจะได้บอร์ด กสทช.ชุดใหม่ในต้นปี 2564 ทั้งนี้บอร์ด กสทช.จะมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี

-คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติด้านละ 2 คน รวมเป็น 14 คน ภายในเวลา 30 วัน

-เลขาธิการวุฒิสภาจัดทำรายชื่อ 14 คนเสนอต่อประธานวุฒิสภาภายใน 30 วัน

-วุฒิสภาคัดเลือกแบบการลงคะแนนลับภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับบัญชีรายชื่อ

-ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการ และนำรายชื่อบอร์ด กสทช.เสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 20 วันนับจากวันที่วุฒิสภาคัดเลือก

-นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ทั้งนี้บอร์ดกสทช.ชุดปัจจุบัน เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ตามกฎหมายมีวาระ 6 ปี แต่เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561มีคำสั่งคสช. ที่ 7/2561 ให้ระงับกระบวนการสรรหา และให้บอร์ดกสทช.ดำรงตำแหน่งต่อไป จนกว่าคสช.จะมีคำสั่งอย่างอื่น และวันที่ 13 มิ.ย.2562 มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 7/2562 เป็นครั้งที่ 2 ที่คสช.มีคำสั่งให้บอร์ด กสทช.ชุดปัจจุบันดำรงตำแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการแก้ไขพรบ.กสทช.เสร็จเรียบร้อย จนกระทั่งมีมติครม.วันที่ 16 มิ.ย. 2563 ให้กลับมาสรรหาบอร์ด กสทช.ชุดชั่วคราวนี้ ก่อนที่จะมีบอร์ดใหม่ตามพรบ.กสทช.ที่กำลังแก้ไข โดยเปิดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้เป็นบอร์ดชุดชั่วคราวนี้ สามารถสมัครเป็นบอร์ดตามพรบ.กสทช.ใหม่ได้อีกด้วย

รายชื่อบอร์ด กสทช.ปัจจุบันตามพรบ.ฉบับเก่า จากเดิมมี 11 คน เหลือปฏิบัติหน้าที่จำนวน 6 คน ประกอบไปด้วย พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร, พ.อ.นที ศุกลรัตน์ พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ ร.ศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ผ.ช.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ที่ทำงานมาแล้วกว่า 9 ปี

กสทช.เป็นองค์กรอิสระ ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของ มาตรา 40 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่บัญญัติว่า

“คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

Tagged