สภาพตลาดวิทยุ FM เดือน ก.พ. 64 : คนฟังวิทยุเพิ่มขึ้น 3.8%

กสทช. เกาะติดจอ

รายงานสภาพตลาดกิจการวิทยุ ประจำเดือนก.พ.2564 ของสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานกสทช.พบว่า เดือนก.พ.2564 มีผู้ฟังรายการวิทยุ FM จำนวน 40 สถานีจากทุกช่องทาง ทั้งทางเครื่องรับวิทยุ โทรศัพท์ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ จำนวน 10.98 ล้านคนเพิ่มจากเดือนม.ค.ที่ผ่านมา 3.8% และพบว่า ผู้ฟังวิทยุส่วนใหญ่ ยังรับฟังวิทยุจากเครื่องรับวิทยุ รองมาเป็นรับฟังจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์ตามลำดับ ทั้งนี้ผู้ฟังวิทยุส่วนใหญ่รับฟังจากที่บ้านเป็นสัดส่วนมากที่สุด

นอกจากนี้พบว่ามีมูลค่าโฆษณารวมที่ 225.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. 9.58 ล้านบาท

 สภาพตลาดกิจการกระจายเสียงของไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

  1. จำนวนผู้รับฟังวิทยุจากทุกช่องทาง

จากข้อมูลจำนวนผู้รับฟังวิทยุคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. จำนวน 40 สถานี (87.5 MHz – 107.0 MHz) จากทุกช่องทาง (เช่น เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์) ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์2564 มีประชากรไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป รับฟังวิทยุ ประมาณ 10,986,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (เดือนมกราคม 2564) ประมาณ 405,000 คน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.8

ทั้งนี้ จากข้อมูลพฤติกรรมการรับฟังวิทยุ (Radio Listening Behavior) พบว่า ผู้คนส่วนใหญ่ นิยมรับฟังวิทยุที่บ้าน (ร้อยละ 45.67) ตามมาด้วยการรับฟังวิทยุในรถ (ร้อยละ 39.45) ในที่ท างาน (ร้อยละ 14.67) และอื่นๆ (ร้อยละ 0.21) นอกจากนี้ ยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่นิยมรับฟังวิทยุผ่านทาง เครื่องรับวิทยุ (ร้อยละ 64.09) ตามมาด้วยผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 34.17) ผ่านคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 1.28) และอื่นๆ (ร้อยละ 0.46)

      2. มูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง

จากข้อมูลการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 36 สถานี (88.0 – 91.5, 93.0 – 103.5 และ 104.5 – 107.0 MHz) พบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีมูลค่าโฆษณารวมประมาณ 225,243,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ประมาณ 9.58 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กับปีก่อนหน้า พบว่า มีมูลค่าลดลงประมาณ 77.17 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม https://broadcast.nbtc.go.th/data/bcj/2564/doc/2564_02_2.pdf

Tagged