สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์

กสทช.

สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานกสทช.รายงานข้อมูลจำนวนผู้รับฟังวิทยุคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. จำนวน 40 สถานี (87.5 MHz – 107.0 MHz) จากทุกช่องทาง (เช่น เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์) ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่รวบรวมข้อมูลโดยนีลเส็น พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีประชากรไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป รับฟังวิทยุ ประมาณ 10,211,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (เมษายน 2562) ประมาณ 125,000 คน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.24

ทั้งนี้ จากข้อมูลพฤติกรรมการรับฟังวิทยุ (Radio Listening Behavior) พบว่า ผู้คนส่วนใหญ่นิยมรับฟังวิทยุที่บ้าน (ร้อยละ 52.18) ตามมาด้วยการรับฟังวิทยุในรถ (ร้อยละ 40.45) ในที่ทำงาน (ร้อยละ 7.08) และอื่นๆ (ร้อยละ 0.29) นอกจากนี้ ยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่นิยมรับฟังวิทยุผ่านทางเครื่องรับวิทยุ (ร้อยละ 72.18) ตามมาด้วยผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 26.37) ผ่านคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 1.42) และอื่นๆ (ร้อยละ 0.03)

จากข้อมูลการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 36 สถานี (88.0 – 91.5, 93.0 – 103.5 และ 104.5 – 107.0 MHz) พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีมูลค่าโฆษณารวมประมาณ 353,662,000 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 5.99 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงของเดือนพฤษภาคม 2562 กับปีก่อนหน้า พบว่า มีมูลค่าลดลงประมาณ 38.9 ล้านบาท

https://broadcast.nbtc.go.th/bcj/

Share this: