อานิสงส์คืนช่อง+เงินช่วยเหลือกสทช. ทำ อสมท.ปี 62 รายได้เพิ่ม 16%

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี ผลประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อสมท.รายงานผลประกอบการปี 2562 มีรายได้รวมอยู่ที่ จำนวน 2,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2561 ที่มีรายได้รวม 2,562 ล้านบาท เป็นผลจากการคืนช่องเด็ก MCOT Family และการได้รับการยกเว้นการชำระค่าใบอนุญาตช่อง 9 MCOT อย่างไรก็ตามรายได้หลักของอสมท.ยังมาจากธุรกิจทีวีและวิทยุ ซึ่งมีรายได้ลดลง 12% และ 5% ตามลำดับจากสถานการณ์การแข่งขันสูง

 

นายเขมทัตต์ พลเดช  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “อสมท รายงานงบการเงินปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีจำนวน 78.81 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทต้องบันทึกการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 537 ล้านบาท จึงทำให้ผลประกอบการของบริษัทหลังหักภาษีจำนวน 458 ล้านบาท มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งการบันทึกปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการบันทึกทางบัญชีเท่านั้นมิได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

ปี 2562 บมจ. อสมท มีรายได้รวมจำนวน 2,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากปี 2561 เป็นผลจากการคืน ช่องเด็ก MCOT Family และได้รับการยกเว้นการชำระค่าใบอนุญาตช่อง 9 MCOT HD โดย อสมท มีโครงสร้างรายได้จากธุรกิจต่างๆ ดังนี้ ธุรกิจโทรทัศน์  29%  ธุรกิจวิทยุ 30%  ธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (BNO) 17% ธุรกิจร่วมดำเนินกิจการ (สัมปทาน) 19% ธุรกิจใหม่ (สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ดาวเทียม MCOT Satellite Network) 2 % รายได้อื่นๆ 3%

ธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจวิทยุ ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่มีสัดส่วนรายได้ถึง 59% ของรายได้ทั้งหมด แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้ อสมท จะมีการปรับแผนงานในปี 2563 โดยเพิ่มความสำคัญในธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ ด้าน Non Broadcast มากขึ้น พร้อมกับการปรับรูปแบบการหารายได้จากธุรกิจหลัก และใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ธุรกิจโทรทัศน์  อสมท มีรายได้จากธุรกิจโทรทัศน์ปี 2562 จำนวน 679 ล้านบาท ลดลง 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีรายได้อยู่ที่ 771 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากค่าโฆษณาอยู่ที่ 49% รายได้จากภาครัฐ 37% จากการเช่าเวลา 10%  

 

ธุรกิจวิทยุ ทำรายได้ในปี 2562 จำนวน 703 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 5 โดยรายได้หลักมาจากรายได้การขายโฆษณาจากวิทยุในส่วนกลางทั้ง 6 คลื่น ซึ่งคลื่นวิทยุที่มีผลงานโดดเด่นมีอัตราการเติบโตของรายได้สูงสุดในปี 2562 ได้แก่ คลื่นความคิด FM 96.5 MHz. มีอัตราเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปี 2561 รองลงมาเป็นคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz. ที่ยังคงเป็นคลื่นที่มีรายได้สูงสุดในคลื่นส่วนกลาง ตามด้วยคลื่นความคิด FM 96.5 MHz., คลื่น MET 107 MHz., คลื่น FM 100.5 MHz. News Network,  Active Radio FM 99 MHz. และ Mellow FM 97.5 MHz. ตามลำดับ

 

ธุรกิจใหม่ มีรายได้จำนวน 37 ล้านบาท ลดลง 62% เมื่อเทียบกับปี 2561 อย่างไรก็ตามบริษัท จะเพิ่มช่องทางหารายได้จากสื่อออนไลน์ จาก Youtube, Facebook, และ Website : www.MCOT.net ให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อที่จะมีการขยายตัวของงบโฆษณาค่อนข้างสูงในปี 2563 เป็นต้นไป

นายเขมทัตต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรายังเดินหน้าพัฒนาผังรายการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคัดสรรรายการที่จะสามารถสร้างความนิยมจากผู้ชมมาเพิ่มเติมในผังรายการมากขึ้น โดยในเดือนธันวาคม 2562 ได้ให้สัดส่วนเวลากับรายการบันเทิง 37%  ข่าวและการรายงานสถานการณ์ 33% รายการสาระความรู้  สาระบันเทิง 14%รายการกีฬา 10% และ ประชาสัมพันธ์และสาธารณประโยชน์  6%

 

สำหรับรายการใหม่ที่มีความโดดเด่นและสร้างความนิยมในผังรายการตลอดปี 2562 ที่ผ่านมาที่ช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้แก่ รายการ “แม็กซ์ มวย ไทย” ที่ออกอากาศวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี ก่อนรายการข่าวภาคค่ำ ซึ่งแม็กซ์ มวย ไทย ทำให้รายการก่อนหน้าและหลังการถ่ายทอดสดได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และทำให้เรตติ้งในภาพรวมของช่อง 9 MCOT HD อยู่ในระดับ Top 10 นอกจากนี้ยังได้เพิ่มรายการ “เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์” ซึ่งเป็นรายการเล่าข่าว วิเคราะห์เจาะลึก โดยมีแหล่งข่าว ที่เป็นบุคคลสำคัญที่น่าเชื่อถือ ออกอากาศในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์

สำหรับการพัฒนาธุรกิจ Non Broadcast สินทรัพย์ที่ดินย่านรัชดา-พระราม 9 ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR เพื่อเปิดให้ผู้ลงทุนร่วมเข้าเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในการลงทุนให้แก่ อสมท โดยคาดว่าจะได้ผู้ลงทุนภายในปี 2563

สำหรับแผนงานในปี 2563 จะเน้นการพัฒนาองค์กรและวางรากฐานของธุรกิจใหม่ๆ เป็นหลัก เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน  โดยจะเน้นไปที่การเพิ่มขึ้นของธุรกิจที่นอกเหนือจากสื่อและการเพิ่มของพันธมิตร Platform ใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

Tagged