ไทยคมแจ้งการโอนย้ายลูกค้าของดาวเทียมไทยคม 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

ข่าวประชาสัมพันธ์

นนทบุรี, 17 มกราคม 2563 – บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย ได้เคยรายงาน เหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบแจ้งสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 ไปแล้วนั้น บัดนี้บริษัทฯ ขอรายงานเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ บริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้ผลิตดาวเทียมไทยคม 5 และผู้เชี่ยวชาญด้านดาวเทียมกู้คืนระบบที่ขัดข้องมาแล้ว 3 ครั้ง จนถึงบัดนี้ผลการกู้คืนระบบยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่บริษัทฯ จะยังพยายามกู้คืนระบบดังกล่าวโดยวิธีการต่างๆ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้าของไทยคม บริษัทฯ จำเป็นต้องย้ายลูกค้าจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปยังดาวเทียมดวงอื่นๆ

นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่าในระหว่างที่บริษัทฯใช้ความพยายามในการกู้คืนระบบที่ขัดข้องนี้ บริษัทฯ ได้ประสานงานกับลูกค้าทุกรายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการโอนย้ายลูกค้าไปยังดาวเทียมอื่น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของบริการทั้งด้านโทรคมนาคมและโทรทัศน์ ในการนี้ บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เป็นอย่างสูงที่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์และสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้การอนุญาตเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ดี ลูกค้าและเครือข่ายโทรทัศน์สำคัญที่อยู่บนดาวเทียมไทยคม 8 และดาวเทียมไทยคม 6 อันได้แก่

True Visions, ช่องรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV), ช่องรายการ Must Carry ของโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial TV (DTT)) ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุขัดข้องในครั้งนี้

Tagged