เม็ดเงินโฆษณาสื่อ มี.ค.65

มูลค่าโฆษณา

 

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงมีนาคมปี 2022 มูลค่าเม็ดเงินสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 27,999 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 55% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น +1.32% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2022 ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม อุตสาหกรรมได้แก่ กลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 1,448 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +23%, กลุ่มการท่องเที่ยว (Travel)  มูลค่า 378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +28% ขณะที่กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 1,542 ล้านบาทลดลง -18%