ไวเว่อร์ ! นับหนึ่ง กระบวนการสรรหาบอร์ดกสทช.ชุดใหม่แล้ว

Byวิกสายลม บทความพิเศษ รวมเรื่องเด่น

เลขาครม.แจ้งเลขาวุฒิสภาฯ ให้เริ่มขั้นตอนสรรหาและคัดเลือกบอร์ดกสทช.ชุดชั่วคราวแล้ว

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16 มิ.ย. 2563 มีมติเห็นชอบให้เริ่มกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการสรรหาตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (พรบ.กสทช.) ปี 2560 เพื่อให้ได้บอร์ดกสทช.ชุดใหม่ ชุดชั่วคราว ขึ้นมาขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ในช่วงที่ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรฯ ฉบับใหม่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา โดยมีสาเหตุหลักว่ามีภารกิจสำคัญในการประมูลและจัดสรรคลื่นความถี่ และพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศให้ต่อเนื่อง เนื่องจากความสำคัญของบอร์ดกสทช.นั้น มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทีวีดิจิทัล กิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมของประเทศนั้น

 

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการสรรหาและคัดเลือกบอร์ดกสทช.ให้เริ่มดำเนินการตามมติครม.แล้ว

 

ทั้งนี้ตามพรบ.กสทช.ปี 2560 ระบุขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการสรรหาบอร์ดกสทช.ซึ่งประกอบไปด้วย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด

 

คุณสมบัติเบื้องต้นผู้สมัครบอร์ดกสทช.

บอร์ดกสทช.ชุดชั่วคราว ตามพรบ.นี้จะมีจํานวนทั้งหมดเจ็ดคน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการ โทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้านละหนึ่งคน

โดยผู้สมัครเป็นบอร์ดกสทช.จะต้องเข้าเกณฑ์ต่างๆข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

 • เป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป หรือรองหัวหน้าหน่วยงานอื่น ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ  
 • เป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือนายตํารวจที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตํารวจเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือพันตํารวจเอกพิเศษ ขึ้นไป
 • ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
 • เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในตําแหน่งไม่ตำ่กว่ารองกรรมการ ผู้จัดการในบริษัทมหาชนจํากัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท
 • มีประสบการณ์การทํางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ ประชาชนอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ โทรคมนาคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
 • มีอายุระหว่าง 40-70 ปี สัญชาติไทย ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือ หุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนได้รับการคัดเลือก

คาดได้บอร์ดชุดชั่วคราวก่อนสิ้นปี

ขั้นตอนการได้บอร์ดกสทช.ชุดชั่วคราว

 1. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา
 2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดประกาศรับสมัครเป็นเวลา 30 วัน
 3. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติด้านละ 2 คน รวมเป็น 14 คน ภายในเวลา 30 วัน
 4. เลขาธิการวุฒิสภาจัดทำรายชื่อ 14 คนเสนอต่อประธานวุฒิสภาภายใน 30 วัน
 5. วุฒิสภาคัดเลือกแบบการลงคะแนนลับภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับบัญชีรายชื่อ
 6. ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการ และนำรายชื่อบอร์ดกสทช.เสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 20 วันนับจากวันที่วุฒิสภาคัดเลือก
 7. นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

โดยสรุปการเปิดรับสมัคร 30 วัน การคัดเลือกภายใน 90 วัน คาดว่าจะได้รายชื่อบอร์ดชุดใหม่ในก่อนสิ้นปีนี้

 

ทั้งนี้บอร์ดกสทช.ชุดปัจจุบัน เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี 2554 ตามกฎหมายมีวาระ 6 ปี แต่เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561มีคำสั่งคสชที่ 7/2561 ให้ระงับกระบวนการสรรหา และให้บอร์ดกสทช.ดำรงตำแหน่งต่อไป จนกว่าคสช.จะมีคำสั่งอย่างอื่น และวันที่ 13 มิ..2562 มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 7/2562 เป็นครั้งที่ 2 ที่คสช.มีคำสั่งให้บอร์ดกสทช.ชุดปัจจุบันดำรงตำแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการแก้ไขพรบ.กสทช.เสร็จเรียบร้อย จนกระทั่งมีมติครม.วันที่ 16 มิ.ย. 2563 ให้กลับมาสรรหาบอร์ดกสทช.ชุดชั่วคราว ก่อนที่จะมีบอร์ดใหม่ตามพรบ.ที่กำลังแก้ไข โดยเปิดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้เป็นบอร์ดชุดชั่วคราวนี้ สามารถสมัครเป็นบอร์ดตามพรบ.กสทช.ใหม่ได้อีกด้วย

 

รายชื่อบอร์ดกสทช.ปัจจุบันตามพรบ.ฉบับเก่า จากเดิมมี 11 คน เหลือปฏิบัติหน้าที่จำนวน 6 คน ประกอบไปด้วย พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร, พ.อ.นที ศุกลรัตน์ พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ ร.ศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ผ.ช.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ที่ทำงานมาแล้วกว่า 8 ปี

Tagged