ขาดทุนหนักมาก! อสมท ปี 2563 ขาดทุน 2 พันล้าน ใช้งบลดพนักงานถึง 432 ล้าน.

ผลประกอบการ รายได้ทีวีดิจิทัล

ปี 2563 อสมท.ขาดทุนหนักมาก โดยผลประกอบการปี 2563 ทั้งปี อสมท ขาดทุนถึง 2,020 ล้านบาท เป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้น 342 % เมื่อเทียบกับปี 2562 โดย อสมท ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ว่า สาเหตุที่บริษัท อสมท มีการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นมากมีสามาเหตุมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายมิใช่จากการดำเนินงานตามปกติจำนวน 1,586 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายด้อยค่าสินทรัพย์ 1,154 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจจากองค์กร 432 ล้านบาท รวม 1,586 ล้านบาท ซึ่งหากไม่นับรวมรายการค่าใช้จ่ายส่วนนี้ อสมท จะมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานปกติจำนวน 434 ล้านบาท

สำหรับรายได้รวมของ อสมท ทั้งปีอยู่ที่ 1,511 ล้านบาท ลดลง 409 ล้านบาท หรือ 21%เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,920 ล้านบาท โดยทุกกลุ่มรายได้ลดลง ยกเว้นรายได้จากสื่อดิจิทัล มีสาเหตุมาจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างทุกอุตสาหกรรม ในช่วงไตรมาสที่สอง เกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรง

รายได้จากโทรทัศน์ รายได้จากวิทยุ และ รายได้จากโครงข่ายดิจิทัล คิดเป็น 88.2% ของรายได้รวม โดยกลุ่มรายได้จากวิทยุลดลงมากที่สุด พบว่า มีรายได้อยู่ที่ 447 ล้านบาท ลดลง 254 ล้านบาท หรือ 32% โดยที่คลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz ยังมีผลงานโดดเด่น มีการลดลงของรายได้ลดลงน้อยที่สุด ส่วนรายได้จากโทรทัศน์ลดลง 27% และรายได้จากโครงข่ายดิจิทัลลดลง 6%

รายละเอียดรายได้รวมจากธุรกิจทีวีทั้งปี อยู่ที่ 441 ล้านบาท ลดลง 27% เมื่อเทียบกับปี 2562 ทั้งนี้ธุรกิจทีวี ของอสมท. มีโครงสร้างรายได้ แยกประเภทดังน้ี

  •  รายได้จากการขายโฆษณา เป็นสัดส่วน 56 %
  •  รายได้จากโครงการภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจ เป็นสัดส่วน 33 %
  •  รายได้จากค่าเช่าเวลา เป็นสัดส่วน 8 %
  •  รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง เป็นสัดส่วน 3 %

ทั้งนี้จะเห็นว่าสัดส่วนรายได้จากค่าโฆษณายังเป็นรายได้หลัก ภาพรวมความนิยมช่อง หรือเรตติ้งในภาพรวมของปี 2563 ช่อง 9 อยู่ในอันดับ 10 รายการเด่นของช่อง 9 ได้แก่ซีรีส์จีน เปาปุ้นจิ้น และรายการข่าว

ส่วนธุรกิจที่มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นส่วนธุรกิจดิจิทัล ที่เป็นสื่อออนไลน์ ทั้งจาก YouTube Facebook และเว็บไซต์ MCOT.net มีรายได้รวม 51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับปี 62

Tagged