เม็ดเงินโฆษณาทุกสื่อเดือน พ.ย.63 มูลค่า 9.6 หมื่นล้าน ลดลง 15%

มูลค่าโฆษณา

เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงิน โฆษณาในช่วงมกราคมถึงพฤศจกิายนปี 2020 หดตัวลง-15%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมูลค่า อยู่ที่ 96,012 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงิน โฆษณาสูงสุด อยู่ 61% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงิน โฆษณาในเดือนพฤศจิกายนลดลง –11% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในช่วงมกราคมถึงพฤศจิกายนปี2020 ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มผลติภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสําอาง (Personal Care & Cosmetic) มูลค่า 13,765 ล้านบาท โดยใช้เม็ดเงิน โฆษณาเพิ่มขึ้น +3%     จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อาทิเช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage) มูลค่า 15,065 ล้านบาท ลดลง -10%, กลุ่ม Media & Marketing มูลค่า 11,226 ล้านบาท ลดลง -8% และกลุ่มยานยนต์ (Automotive) มลูค่า 5,692 ล้านบาท ลดลง -35%

Tagged