เปิดผลวิจัยพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยตลอดทั้งปี 2563 เปิดผลวิจัยพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยตลอดทั้งปี 2563

เปิดผลวิจัยพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยปี 2563 แพลตฟอร์มไหนหรือเนื้อหาประเภทใดจะครองใจคนไทยจนได้รับความนิยมสูงสุด

กสทช. บทความพิเศษ รวมเรื่องเด่น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2EJoThk 

สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สํานักงานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ (สํานักงาน กสทช.) ได้ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chula Unisearch จัดทํารายงานศึกษาเรื่อง การศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ และแนวทางการส่งเสริมและกํากับดูแล เพื่อเป็นแนวทางต่อ กสทช. ในการจัดทําข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายในการส่งเสริมการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และการกํากับดูแล OTT ในประเทศไทย ซึ่งรายงานได้ครอบคลุม ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของบริการ OTT ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งศึกษากฎหมาย นโยบาย และแนวทางในการกํากับ ดูแลบริการ OTT และอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศไทย

ในส่วนหนึ่ง ของการศึกษาวิเคราะห์นี้ Chula Unisearch ไดทำการสํารวจพฤตกิจกรรม การเปิดรับเนื้อหา และพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยด้วย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 1,141 คนทั่วประเทศที่จัดกลุ่มอายุ 3 ช่วง ได้แก่ อายุตั้งแต่ 23 ปีลงไป ในสัดส่วน 32.2% อายุ 24-39 ปี 32.5% และช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ในสัดส่วน 35.3% จาก 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า แพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่มผู้ชมชาวไทยได้แก่ YouTube, Netflix และ Line TV ตามลําดับ โดย ส่วนใหญ่ 65% ของผู้ชมรับชมออนไลน์ผ่านช่องทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน มีระยะเวลา เฉลี่ยในการรับชม 1-3 ชั่วโมงต่อวัน โดยเป็นการรับชมในทุกวัน

Tagged