กสทช.ลดค่าธรรมเนียม USO  ช่วยลดต้นทุนทีวีดิจิทัล รับมือโควิด -19

กสทช.

กสทช.ลดค่าธรรมเนียม USO ช่วยลดต้นทุนทีวีดิจิทัล รับมือโควิด -19

อีกหนึ่งแนวทางช่วยเหลือธุรกิจทีวีดิจิทัล และกิจการกระจายเสียงทุกรายในช่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด ที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทางเศรษฐกิจ ธุรกิจลดต้นทุน ตัดค่าใช้จ่าย ทำให้รายได้จากโฆษณาในสื่อต่างๆลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบอร์ดกสทช.ได้อนุมัติให้ลดค่าธรรมเนียม USO ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ เริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป แม้ว่าจะเป็นจำนวนไม่มาก แต่ก็ยังได้ช่วยผู้ประกอบการได้บ้าง

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติปรับลดอัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเงินค่าธรรมเนียม USO สำหรับผู้ประกิจการทีวีดิจิทัลและผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเป็นแบบขั้นบันได ดังนี้

ขั้นที่ 1 รายได้ 0 – 100 ล้านบาทแรก อัตราเก็บร้อยละ 0.125
ขั้นที่ 2 รายได้ต่อปีเกิน 100 – 500 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.25
ขั้นที่ 3 รายได้ต่อปีเกิน 500 – 1,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.50
ขั้นที่ 4 รายได้ต่อปีเกิน 1,000 – 10,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.75
ขั้นที่ 5 รายได้ต่อปีเกิน 10,000 – 25,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 1.00
ขั้นที่ 6 รายได้ต่อปีเกิน 25,000 – 50,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 1.25
ขั้นที่ 7 รายได้ต่อปีที่เกิน 50,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราเก็บร้อยละ 1.50
จากอัตราเดิมที่เคยเรียกเก็บในอัตรา
ขั้นที่ 1 รายได้ต่อปี 0 – 5 ล้านบาทแรก อัตราเก็บร้อยละ 0.50
ขั้นที่ 2 รายได้ต่อปีส่วนที่เกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทแรก อัตราเก็บร้อยละ 0.75
ขั้นที่ 3 รายได้ต่อปีส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 1.00
ขั้นที่ 4 รายได้ต่อปีส่วนที่เกินกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 1.75
ขั้นที่ 5 รายได้ส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราเก็บร้อยละ 2.00

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่นี้จะเริ่มใช้สำหรับรอบปี 2562 ที่จะมีการจัดเก็บในปี 2563

ทั้งนี้อัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนแบบขั้นบันไดดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) และผนวกอัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนฯ ซึ่งให้ใช้อัตราเดียวกับอัตราตามภาคผนวกของประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) ตามที่ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติอนุมัติ และให้นำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

Tagged