ภาพรวมตลาดวิทยุ FM 40 สถานีวิทยุเดือนต.ค. 63

บทความพิเศษ


ข้อมูลจาก สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.
รายงานสภาพตลาดผู้ฟังวิทยุ FM จำนวน 40 สถานีในกรุงเทพ และปริมณฑล ในเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้

1.จำนวนผู้รับฟังวิทยุจากทุกช่องทาง

จากข้อมูลจำนวนผู้รับฟังวิทยุคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. จำนวน 40 สถานี (87.5 MHz –107.0 MHz) จาก ทุกช่องทาง (เช่น เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์)
ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ในเดือนตุลาคม 2563 มีประชากรไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปรับฟังวิทยุ ประมาณ 11,325,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า (เดือนกันยายน 2563) ประมาณ 266,000 คน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.3

ทั้งนี้ จากข้อมูลพฤติกรรมการรับฟังวิทยุ (Radio Listening Behavior) พบว่า ผู้คนส่วนใหญ่นิยมรับฟังวิทยุที่บ้าน (ร้อยละ 46.83) ตามมาด้วยการรับฟังวิทยุในรถ (ร้อยละ 39.56) ในที่ทำงาน (ร้อยละ 13.31) และอื่นๆ (ร้อยละ 0.30) นอกจากนี้ ยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่นิยมรับฟังวิทยุผ่านทางเครื่องรับวิทยุ (ร้อยละ 70.93) ตามมาด้วยผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 28.34) ผ่านคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 0.51) และอื่นๆ (ร้อยละ
0.22)

2. มูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง

จากข้อมูลการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม.

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 36 สถานี (88.0 – 91.5, 93.0 – 103.5 และ 104.5 – 107.0 MHz) พบว่าในเดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่าโฆษณารวมประมาณ 318,549,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 20.18 ล้านบาท จากเดือนกันยายน ที่มีมูลค่าโฆษณารวม 298,365,000 บาททั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงของเดือนตุลาคม 2563 กับปีก่อนหน้า พบว่า มีมูลค่าลดลงประมาณ 113 ล้านบาท

Tagged