“HACK ใจ” โชว์ไอเดียสุดว้าว 8 นวัตกรรมฮีลใจ เพื่อสุขภาวะทางจิต สร้างพลังใจ

สัมนาและกิจกรรม ไทยพีบีเอส

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่าย จัด “HACK ใจ” ระดมไอเดียโชว์ 8 นวัตกรรมฮีลใจ เพื่อสุขภาวะทางจิตที่ดี ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต กับ 8 องค์กรจากภาครัฐและเอกชน ผ่านกระบวนการแฮกกาธอน ปลุกองค์กรแห่งความสุข-พื้นที่สร้างพลังใจ- Hack Jai Insurrance ต่อยอดนโยบายขยายสู่ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 67 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Thailand) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม HACK ใจ “เพราะสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคน” ในลักษณะของการแฮกกาธอน ระดมสมองหาไอเดีย สร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพใจ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 67 ที่ไทยพีบีเอส โดยมี รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.ส.ส.ท. นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดีลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมเปิดกิจกรรม รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.ส.ส.ท. กล่าวว่า กิจกรรม HACK ใจ “เพราะสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคน” ครั้งนี้ อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียว แต่ต้องมีการจัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้อีก เพราะผลลัพธ์จากกิจกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นแล้วว่า ปัญหาสุขภาวะทางจิตมีทางออกที่เป็นรูปธรรม ในฐานะสื่อสาธารณะหวังให้เกิดผลสะเทือนกับสังคมขนาดใหญ่ โดยทั้ง 8 นวัตกรรม

ที่ได้จากการแฮกกาธอนครั้งนี้ พร้อมมีเจ้าภาพร่วม ที่จะผลักดันขับเคลื่อนทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตแน่นอน ซึ่งไทยพีบีเอสจะเกาะติดตามต่อและเชื่อว่าสามารถผลักดันต่อในเชิงนโยบาย เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น สร้างสุขภาวะทางจิตในสังคมให้มีความแข็งแรง สำหรับกิจกรรม HACK ใจ จัดขึ้นเพื่อรวบรวมไอเดียด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และทักษะของแต่ละองค์กร นำไปปรับใช้ให้เกิดผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต รวมถึงสร้างเครือข่ายการพัฒนาโครงการ เจตจำนง หรือนโยบายด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต โดยแบ่งเป็น 8 โจทย์ ได้แก่

1. ใจฟู Community หัวข้อ “นวัตกรรม (Innovation)” เจ้าของโจทย์ สำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)
2.  Smiling cities พื้นที่เมืองแห่งความสุข หัวข้อ การออกแบบเมือง (Urban Planning)จากเจ้าของโจทย์ Urban planning – Tuture Tales Lab by MQD
3. ฟังก๊อนน หัวข้อ “องค์กรแห่งความสุข (Happy Work)” เจ้าของโจทย์ Food passion

4. อุ่นใจ เตือนภัย มิจจี้ หัวข้อ การสื่อสาร (Communication) เจ้าของโจทย์ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS
5.  HERO Protector หัวข้อ บังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcer) เจ้าของโจทย์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
6. Transformative Training Center "ศูนย์ฝึกแห่งการเปลี่ยนแปลง" หัวข้อ ระบบยุติธรรม(Justice System) เจ้าของโจทย์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
7. Hack Jai Insurrance หัวข้อ “ธุรกิจประกัน (Insurance)” เจ้าของโจทย์ กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
8. Happy ฮับ ทำงานที่นี่ แฮปปี้จังฮับ หัวข้อ “เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy)” เจ้าของโจทย์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ก่อนนำเสนอผลงาน จาก 8 กลุ่ม 8 โจทย์ ผู้บริหารเจ้าของโจทย์ 8 องค์กร ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตได้ร่วมแลกเปลี่ยน อาทิ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัดกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน,ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, พ.ต.ต.กล้า สมบัติพิบูลย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางสาวณุกมล จรณะหุต ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายความผูกพันและพัฒนาบุคลากร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (Food Passion) คุณฉัตรกุล สุนทรบุระ หัวหน้าแผนกงานภาพลักษณ์องค์กรและพัฒนาความยั่งยืน – AIS บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS, คุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตอาวุโส ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา Future Tales Lab by MODC สำหรับกิจกรรม HACK ใจ “เพราะสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคน” สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ Facebook/Youtube ThaiPBS และ The Active

  • Facebook : https://fb.watch/qyuBsipXvl/
  • Youtube : https://youtu.be/7F4gvb8_VnI
  • Facebook : https://fb.watch/qyuAQfGjT3/
  • Youtube : https://youtu.be/l71c6ErXEY0
Tagged